⭕️ مودیان مالیاتی توجه داشته باشند ؛

🔘 برابر آنچه در صدر ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم آمده ، هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر ( عضو ) تشکیل می شود و برابر تبصره ۱ همین ماده ی قانونی ، جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی ( بدوی / تجدیدنظر ) با حضور سه عضو رسمیت دارد .

▪️ فلذا چنانچه یکی از اعضاء در جلسه هیات حاضر نباشد ، جلسه رسمیت نداشته و می توانید مراتب عدم حضور عضو موردنظر را در برگ رای در بخش اظهارات مودی کتباً اعلام نمایید .