تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند؛

توجه داشته باشیم : انتقالی اول توسط خود سازمان امور مالیاتی به عنوان واریزی غیرقابل حسابرسی تلقی شده ولی انتقالی دوم ( انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص ) اظهارات مکتوب مودی مبنی بر اینکه ماهیت درآمدی ندارد کافی به مقصود جهت عدم تعیین درامد این نوع واریزی ها، خواهد بود

🔺🔺توضیح اینکه شنیده ها حکایت دارد از اینکه در رسیدگی به این دسته از تراکنش ها ، تمامی واریزی های انتقالی از نوع دوم ، بدون توجه به اظهارات مودی و بدون اثبات درآمدی آن از ناحیه ماموران رسیدگی، به عنوان درآمد مودی منظور شده است