برخی مزایای عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

🔹۱ . دریافت کارت عضویت که با ارائه آن و معرفی مودی بدون پرداخت حق تمبر می توانند در مراجع دادرسی مالیاتی حضور پیدا کنند.

 

🔹۲ . بالغ بر ۵۰ نفر اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در حال حاضر با حکم وزیر محترم امور اقتصادی و داریی به عنوان مستشاران هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در سطح استانهای کشور منصوب گردیدند.

 

🔹۳ . باتوجه به لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در تاریخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۹ به شورای محترم نگهبان ارسال شد، اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می توانند به عنوان نماینده هیات حل اختلاف مالیاتی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حضور یابند.