🔘 مهلت ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده در بخش عملکرد برای اشخاص حقیقی

🔸مهلت ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مربوطه ( پایان مرداد ۹۹ ) حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای اظهارنامه ( اول آذر ۹۹ – با توجه به تعطیلی روز جمعه ۳۰ آبان ) می باشد .