معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی حقوق یکی از اولیای فرد معلول، ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان ابلاغ شد که براساس آن حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید، ۵۰ درصد معاف از مالیات می‌شود