دادنامه مورخ ۱۳/ ۲/ ۱۳۹۹ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص ؛

پیش فاکتوری که منجر به معامله و تحقق درآمد نشود ، مشمول مالیات نیست.