مبلغ قراردادهای ثانویه وکلا، چند برابر قرارداد وکالتنامه است

یک کارشناس حقوقی در خصوص نحوه دور زدن قانون توسط وکلا، گفت: به دلیل اینکه مبنای محاسبه مالیات، حق‌الوکاله درج شده در وکالتنامه است، وکلا قرارداد خصوصی ثانویه‌ای را بین خود و موکل امضا می‌کنند که مبلغ درج شیک کارشناس حقوقی در خصوص نحوه دور زدن قانون توسط وکلا، گفت: به دلیل اینکه مبنای محاسبه مالیات، حق‌الوکاله درج شده در وکالتنامه است، وکلا قرارداد خصوصی ثانویه‌ای را بین خود و موکل امضا می‌کنند که مبلغ درج شده در آن بسیار بالاتر و حتی گاهی چندین برابر مبلغ درج شده دروکالتنامه استده در آن بسیار بالاتر و حتی گاهی چندین برابر مبلغ درج شده دروکالتنامه است