⭕️ مودی مالیاتی ، چنانچه مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده باشید؛

🔹در صورت عدم ثبت نام در سامانه مربوط، ادارات امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت و سابقه فعالیت مودی در پرونده عملکرد، نسبت به ثبت نام مودی اقدام نموده و مراتب را به مودی اطلاع رسانی می نمایند.