🔘 آیا می دانید ؛

◾️در لایحه قانون مالیات های مستقیم که در جریان بررسی و تقریبا تصویب نهایی در هیات دولت است و بزودی به مجلس ارسال خواهد شد ، ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم که در اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ حذف شده بود ، مجددا با اعمال نرخ های ۵ درصد و ۳ درصد احیا می شود .

◾️بله ، همه ی اشخاص حقوقی به موجب تبصره ۱ این ماده برای برخی پرداختی ها مکلفند ۵ درصد و به موجب تبصره ۲ نیز برای برخی پرداختی ها ۳ درصد را کسر و در موعد تعیین شده به حساب مالیاتی شخص دریافت کننده وجه پرداخت نمایند.