جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند ، درصورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند ، جریمه متعلق ؛

🔸در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ( ۲% ) حقوق پرداختی
🔸و درخصوص پیمانکاری ( ۱% ) کل مبلغ قرارداد

🔹 و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .