🔘 توضیح تازه های مالیاتی

◾️در خصوص مهلت مقرر قانونی برای ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال ۱۳۹۹ که به طور کلی تا پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ اعلام شده لازم به یادآوری است برابر مفاد تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم ؛

🔺برای مودیان ادارات امور مالیاتی که پنجشنبه ها دایر می باشد ، پنجشنبه ۱۵ آبان و

🔺برای مودیان ادارات امور مالیاتی که پنجشنبه ها تعطیل می باشد ، شنبه ۱۷ آبان خواهد بود.