🔘 بخشنامه مالیاتی شماره ۴۶/ ۹۸/ ۲۰۰ مورخ ۲۸/ ۵/ ۱۳۹۸ – رفع ابهام در خصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج

◾️با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث ( امتیاز فیش حج ) در قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ٣١/ ۴/ ١٣٩۴ بدینوسیله اعلام میدارد؛

🔹نظر به اینکه ارزش امتیاز فیش حج ناشی از دوقسمت مجزا از جمله مبالغ پرداختی متوفی سپرده شده در حساب مربوط و سودهای ناشی از آن و تفاوت قیمت میزان سپرده با ارزش امتیاز مربوط می باشد، بنابراین آن بخش از امتیاز فیش حج که در قالب سپرده گذاری نزد بانک بوده و به آن سود نیز تعلق می‌گیرد، اعم از اصل و سود آن تا زمان انتقال، از مصادیق اموال و دارایی های موضوع بند ١ ماده ١٧ مزبور و بخشی از امتیاز مذکور که مازاد بر ارزش سپرده گذاری و سود آنست، از مصادیق اموال و حقوق مالی موضوع بند ٣ ماده ١٧ قانون یاد شده می باشد.

🔹لازم به ذکر است در خصوص فیش حج واجب در صورتی که سفر حج واجب توسط یکی از وراث یا نایب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود فیش حج واجب از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود.