🔘 ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، اشخاص مشمول ( مودیان ) این قانون را اینچنین تعریف نموده است :

🔹ج ـ اشخاص مشمول(مودیان) : کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مودی استفاده می شود، مراد، اشخاص مشمول است، مگر خلاف آن تصریح شده باشد.