شناسایی ۱۹۴ هزار واحد مسکن خالی برای اخذ مالیات

تاکنون ۱۹۴ هزار واحد مسکونی خالی که مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند، شناسایی و به ساز امور مالیاتی کشور معرفی شده‌اند. به هر فرد مالکی که بیش از ۲ واحد مسکونی داشته باشد پیام می‌دهیم که ملک خود ر تاکنون ۱۹۴ هزار واحد مسکونی خالی که مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند، شناسایی و به ساز امور مالیاتی کشور معرفی شده‌اند. به هر فرد مالکی که بیش از ۲ واحد مسکونی داشته باشد پیام می‌دهیم که ملک خود را اجاره دهد و یا مالیات واحد خالی خود را طبق قانون بپردازد.ا اجاره دهد و یا مالیات واحد خالی خود را طبق قانون بپردازد.