شورای عالی مالیاتی/هیات ماده ۲۵۱ مکرر 🔸مؤدی تا یک ماه از ابلاغ رأی هیات حل اختلاف مالیاتی فرصت دارد تا شکایت خود را به شورای عالی مالیاتی ببرد.

شورای عالی مالیاتی/هیات ماده ۲۵۱ مکرر

🔸مؤدی تا یک ماه از ابلاغ رأی هیات حل اختلاف مالیاتی فرصت دارد تا شکایت خود را به شورای عالی مالیاتی ببرد. رأی صادرشده از سوی هیات حل اختلاف در مورد پرونده مالیاتی مؤدی در این شورا پس از سپری کردن تشریفات قانونی و بدون در نظر گرفتن ماهیت پرونده، موردبررسی قرارگرفته و در نهایت شورا این رأی را نقض و یا تائید می کند.

🔸درصورتی‌که رأی هیات حل اختلاف از سوی این شورا رد شود، پرونده به اداره مالیاتی بازگشته و مجدداً در یک هیات حل اختلاف دیگر ( همعرض ) موردبررسی قرار می‌گیرد.

🔸اگر همین رأی از سوی شورای عالی مالیاتی تائید شود، مؤدی می‌تواند شکایت خود را به مرحله دیگر دادرسی مالیاتی ، یعنی هیئت سه نفری وزارت اقتصاد ( موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م ) ارجاع دهد.