اعتراض بسیاری از مودیان مالیاتی به مالیات های تشخیصی ناشی از تراکنش های بانکی

پس از صدور برگ های تشخیص مالیاتی سال ۱۳۹۳ مودیان ناشی از تراکنش های بانکی و ارسال پیامک با ارقام بعضا نجومی ، نگرانی ها همچنان از بابت چگونگی حل و فصل این دسته از پرونده برای صاحبان تراکنش ادامه دارد و البته برای ادارات امور مالیاتی از بابت مسیر قطعیت و پس از ان وصول مالیاتهای مطالبه شده .

🔹عمده ی پرونده های مالیاتی از این حیث ، با توجه به ارسال تراکنش های تکمیلی سال ۱۳۹۳ در روزهای آخرِ رسیدگی و مدت محدود تهیه و تنظیم لایحه از ناحیه مودیان و از طرفی ضیق وقت جهت رسیدگی دقیق از ناحیه ماموران مالیاتی منتخب ، باعث گردید بدون توجه به بخشنامه ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی منجر به صدور ناعادلانه برگ تشخیص مالیاتی از حیث نحوه رسیدگی گردد.

🔹توصیه به ایندسته از مودیان این است، گزارش رسیدگی منجر به صدور برگ تشخیص را دریافت داشته و با مشورت از اشخاص خبره مالیاتی در این زمینه با تنظیم لایحه ای مستدل و متقن برگرفته از بخشنامه ۳۱/ ۱/ ۹۹ که عمدتا به هر دلیل مورد توجه ماموران مالیاتی منتخب قرار نگرفته ، اقدامات لازم جهت ادامه رسیدگی توسط رئیس امور مالیاتی ، هیات های حل اختلاف درون سازمانی و در نهایت برون سازمانی انجام پذیرد.

🔺🔺می دانیم که ایندسته از اوراق مالیاتی الزاما در اواخر آذرماه ابلاغ خواهند شد.