در پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم وضعیت اخذ مالیات از خودرو اینطور مشخص شد.

کلیه مالکان خودرو (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) برای انواع مدل‌های سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی به‌نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هرسال مجموع ارزش آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان باشد، به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو هستند:

✔️تا مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱ میلیارد تومان یک درصد

✔️تا مبلغ ۳ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان دو درصد

✔️تا مبلغ ۴.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان سه درصد

✔️نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد تومان چهار درصد

🔹مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این ماده، قیمت روز انواع خودرو باتوجه‌به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان مالیاتی کشور تا پایان دی‌ماه هرسال برای اجرا در همان سال تعیین و اعلام می‌شود. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان و تا پایان سال تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.

🔺🔺توضیح تازه های مالیاتی اینکه ؛ شبیه چنین حکمی در قانون بودجه سال ۹۹ آمده است که برای سال ۱۳۹۹ قابلیت اجرایی خواهد داشت .