🔘 بخشی از جوابیه رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به نامه دیوان محاسبات کشور در رابطه با ارائه مستندات قانونی جهت مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی مودیان

🔺مراجعه به تراکنش های بانکی اشخاص شامل تمام اشخاص نمی شود و این موضوع صرفا برای اشخاصی که بر اساس اطلاعات بدست آمده مشکوک به فرار مالیاتی می باشند عملیاتی می گردد.

🔺در این خصوص نیز سازمان امور مالیاتی کشور بنابر مفاد بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ترتیبات و استثنائاتی مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت حقوق مودیان مالیاتی قائل شده که برای تنویر موضوع نظرتان را به مفاد بندهای ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ بخشنامه مذکور جلب می نماید.