🔘 از جمله نکات مهم مالیاتی ؛ ⭕️ به سادگی تسلیم نشوید …

🔸اگر اطمینان دارید که حق با شماست و مالیاتی که در اظهارنامه اعلام کردید، درست، دقیق و قابل دفاع است، قانون راه اعتراض را باز گذاشته. شما در دو مرحله می توانید در هیات های تشخیص سازمان مالیاتی اعتراضتان را مطرح، سپس به شورای عالی مالیاتی و بعد هیات ماده ۲۵۱ مکرر و در آخر هم به دیوان عدالت اداری شکایت ببرید. اگر شعبه ای که در آن دعوی شما طرح شده هم به نفعتان رای نداد، به شرط آن که در شعبه دیگری در موردی مانند دعوی شما رای متفاوتی صادر شده باشد می توانید به هیات عمومی دیوان این تناقض را اعلام نمایید و امیدوار باشید که رای به نفع شما صادر شود. اما یک نکته را هم فراموش نکنید!

🔸اگر واقعاً اطمینان ندارید که حق با شماست همان ابتدا برگه تشخیص را قبول کنید و ضمن استفاده از بخشودگی جرایم از هزینه های قانونی بعدی پیشگیری کنید.