🔘 مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت پرداخت بدهی مالیاتی قطعی خود تا پایان سال ۱۳۹۹ از مزایای بخشودگی جرائم مالیاتی منتفع خواهند شد.

◾️بر اساس بخشنامه شماره ۵۰۹ مورخ ۲۰ خرداد ماه ۹۹ سازمان امور مالیاتی در صورت پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری در سه بازه زمانی اعلام شده از تسهیلات بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش به شرح زیر بهره مند خواهند شد.

🔹پرداخت مانده بدهی ( طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۸ ) حداکثر تا تاریخ ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۹ برای واحدهای تولیدی ۹۰ درصد و برای سایر مودیان ۸۰ درصد

🔹پرداخت مانده بدهی ( طبق برگ قطعی ابلاغ شده از ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۸ تا ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۹ ) حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۰ درصد

🔹پرداخت مانده بدهی ( طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۹ ) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ برگ قطعی به میزان ۱۰۰ درصد