موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی در مقررات ارزش افزوده

مواردی که صورتحساب خرید کالا و خدمات مربوط به دوره رسیدگی نباشد ، اعتبار قابل پذیرش نیست مگر آنکه اطمینان حاصل شود صورتحساب مذکور در دوره مربوط به رسیدگی قرار نگرفته و از اعتبار آن نیز استفاده نشده است .

◾️ عوارض پرداختی بابت آلایندگی محیط زیست به عنوان اعتبار مالیاتی قابل محاسبه و کسر از مالیاتهای دریافتی نمی باشد .