در رابطه با ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی

به محض دیدن برگ مالیاتی به محض دیدن برگ مالیاتی در سامانه ابلاغ الکترونیک ، تاریخ رویت به منزله تاریخ ابلاغ می باشد