سوال ؟ اگر اشتباها هزینه ای را در داراییها شناسایی کردیم و بعدا متوجه شدیم باید چکار کنیم ؟ آیا منجر به رد دفاتر میشود ؟ پاسخ ،

در هر زمان که متوجه شدید آنرا اصلاح کنید
هزینه را بدهکار و آن حساب را بستانکار کنید
باعث رد دفاتر نمیشود