قابل توجه مودیان مالیاتی که مالیات ابرازی سال ۱۳۹۸ خود را پرداخت ننموده اند

در چند روز گذشته پیامکی با مضمون صدور برگ اجرایی برای برخی مودیان ارسال شده است مبنی بر اینکه برگ اجرایی به شماره … صادر گردیده است .

◾️این پیامک برای مودیانی است که مالیات ابرازی طی اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۸ را پرداخت نکرده و یا حتی تقسیط سیستمی ( پرسش و پاسخ هنگام ارسال اظهارنامه ) نموده اند.

◾️البته ارسال این پیامک برای مودیانی که نسبت به پرداخت مالیات ابرازی و یا پاسخ منفی به تقسیط در هنگام ارسال اظهارنامه اقدام ننموده اند صحیح می باشد ، ولی برای مودیانی که طبق ضوابط مقرر در نرم افزار اظهارنامه اقدام به تقسیط مالیات ابرازی ( با پرداخت قسمتی از مالیات متعلقه و پرداخت مابقی طی ماه های متعارف ) کرده اند خارج از عرف خواهد بود.