🔘《واحدهای مسکونی》 که مورد استفاده تجاری یا اداری است مشمول معافیت مالیاتی تا ١۵٠ متر مساحت در تهران و ۲۰۰ متر مساحت در سایر نقاط ( موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ ق.م.م ) می‌باشد؟

🔺بر اساس ضوابط و مقررات موجود فقط واحدهای مسکونی که 《مورد استفاده مسکونی》 می باشند مشمول معافیت مالیات بر درآمد اجاره هستند.