واحدهای مسکونی》 که مورد استفاده تجاری یا اداری است مشمول معافیت مالیاتی تا ١۵٠ متر مساحت در تهران و ۲۰۰ متر مساحت در سایر نقاط ( موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ ق.م.م ) می‌باشد؟

بر اساس ضوابط و مقررابر اساس ضوابط و مقررات موجود فقط واحدهای مسکونی که 《مورد استفاده مسکونی》 می باشند مشمول معافیت مالیات بر درآمد اجاره هستند.ت موجود فقط واحدهای مسکونی که 《مورد استفاده مسکونی》 می باشند مشمول معافیت مالیات بر درآمد اجاره هستند.