در جریان باشیم از پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس : اخذ مالیات از هر تراکنش مالی

دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش های بانکی به عنوان عوارض(مالیات) تراکنش های بانکی بین مشتری (به عنوان مثال با وضع مالیات ۵ هزار تومان برای تراکنش ده میلیون تومانی، در یک سال از این محل ۱۲ هزار میلیارد تومان قابل حصول است)

🔺🔺احتمال داره در بودجه سال ۱۴۰۰ بیاد