ابلاغیه مورخ ۳/ ۲/ ۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص حکم بند (۱) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر ؛

آن بخش از هزینه‌های مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود، صرفاً در صورت ثبت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به تفکیک کد ملی فرد دریافت کننده حمایت) از معافیت‌های مالیاتیآن بخش از هزینه‌های مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود، صرفاً در صورت ثبت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به تفکیک کد ملی فرد دریافت کننده حمایت) از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهد شد. برخوردار خواهد شد.