ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی در اجرای مقررات ماده ۱۹۸ و ۲۱۸ ق.م.م

ابتدا اقدامات و عملیات اجرایی نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آنان معمول گردد و اگر اقدامات انجام شده منجر به وصول بدهی ها نگردد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن ها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران اخیرالذکر اقدام گردد.