◾️ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب کرده : سازمان امور مالیاتی کشور باید نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مودیان در فهرست مودیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه ذیربط اقدام کنه/

◾️معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این خواسته ، دستورالعمل داده و گفته : سازمان امور مالیاتی الزام قانونی به اعلام و درج اسامی مودیان فاقد اعتبار در سامانه های خود ندارد و مصوبات ستاد مذکور صرفا در قالب قوانین و مقررات موضوعه قابلیت اجرا داشته/