نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۹

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۹ کماکان ۹% می باشد که شامل ۶% مالیات و ۳% عوارض است/