کلیه صاحبان مشاغل توجه داشته باشند ؛ برابر حکم تبصره ۳ ماده ۱۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند .

اجرای تکلیف این حکم خصوصاً برای صاحبان مشاغلی که پس از چند ماه حضور و فعالیت در واحد تجاری ، اقدامی برای اخذ پروانه کسب انجام نمی دهند مهم می باشد .

🔘 عدم انجام این تکلیف از ناحیه ایندسته از صاحبان مشاغل موجب :

🔹 محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی خواهد بود که مهمترین آن می تواند عدم بهره مندی از معافیت مالیاتی سالانه می باشد .

🔹 و ۱۰% جریمه از مالیات قطعی خواهد بود .