نحوه اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم

نظر به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم وکسر هزینه های پزشکی از درآمد مشمول مالیات مودیان. مقرر می گردد :

🔹۱ . با به عنایت به اینکه جدول هزینه های پزشکی انجام شده توسط مودیان در فرم اظهارنامه مالیاتی هر یک از مودیان موضوع بندهای الف.ب و ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و به عنوان یکی از اقلام کاهنده درآمد مشمول مالیات درج شده است. بنابراین مودیان مالیاتی که درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور را دارند. می بایست هزینه مورد نظر را در فرم اظهارنامه درج و اسناد و مدارک مربوط را در زمان تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

🔹۲ . در صورتی که مودی در زمان تسلیم اظهارنامه ، مدارک مربوط به هزینه پزشکی خود و افراد تحت تکفل را به اداره امور مالیاتی ارائه ننموده باشد. چنانچه قبل از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته در اجرای مقررات ماده ۱۳۷ ق.م.م اقدام نماید. اداره امور مالیاتی مکلف است با رعایت مقررات. در صورت احراز در این مورد و در موارد مذکور در بند (۱) فوق ، مراتب را در تنظیم گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات ملحوظ نظر قرار داده و با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نماید.

🔹۳ . چنانچه مودی بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات . درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۳۷ ق.م.م را داشته باشد. در این گونه موارد کسر هزینه های مذکور از درآمد مشمول مالیات. با رعایت مقررات. پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۴۷ ، ۲۴۴ ، ۲۳۸ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد امکان پذیر خواهد بود.