اعتراض کارگزاران گمرکی به سازمان مالیاتی درباره تشخیص مالیات نجومی

انجمن کارگزاران گمرکی نسبت به به رفتار ادارات مالیاتی شهر و استان تهران اعتراض و اعلام کرد اداره مالیاتی به دلیل نداشتن وقت، اقدام به تشخیص مالیات نجومی بدون دلیل و مستندات کرده است.