بند ۳ از بخشنامه مالیاتی مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۹ در رابطه با نحوه رسیدگی به صورتحساب های غیرواقعی

. در صورتی که در رسیدگی به حساب فروش مودی یا فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ ، برای ادارات امور مالیاتی مشخص شود طرف حساب صورتحساب فروش صادره توسط مودی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودی صوری) است، چنانچه فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی خریدار واقعی کالا یا خدمت اقدام کند، با احراز موضوع و پس از صدور صورت‌حساب اصلاحی، ارزش بهای کالا و خدمت فروش رفته به‌عنوان بهای کالای خریداری‌شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت‌شده بابت فروش مذکور نیز به‌عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام‌شده کالای خریداری شده خریدار واقعی کالا یا خدمات، حسب مورد منظور خواهد شد.