چگونگی رسیدگی مالیاتی پرونده های مالیاتی مودیان ضمن توجه به تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در صورت عدم اجرای کامل طرح جامع مالیاتی

چگونگی رسیدگی مالیاتی پرونده های مالیاتی مودیان ضمن توجه به تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در صورت عدم اجرای کامل طرح جامع مالیاتی

🔺🔺🔺حتی در صورت عدم اجرای طرح جامع مالیاتی در مهلت مقرر در تبصره فوق ، تعیین وضعیت مالیاتی مودیان به همان شیوه قبلی ( علی الراس ) منع قانونی نخواهد داشت .