صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم منوط به پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی

صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم منوط به پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی ( تمامی بدهی های مالیاتی قطعی شده مربوط به مالیات بر درآمد و حسب مورد ، مالیات های تکلیفی ، حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قانون مالیات های مستقیم ) مودی می باشد .

🔸لذا می بایست جداً از تاخیر در صدور گواهی به منظور وصول بدهی های غیر قطعی و یا مطالبه بدهی های خارج از شمول ( از جمله بدهی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و بدهی مالیاتی اشخاص ثالث در همان محل ) اجتناب شود.