بند ۸ از بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص … ( تراکنش های بانکی ) از جمله بدیهیات اجرای آن توسط گروه های رسیدگی می باشد .

کارتخوان بانکی متصل به حساب بانکی پسر ، در فروشگاه با پرونده مالیاتی به نام پدر مورد استفاده قرار می گیرد .

🔸بانک مربوطه تایید نموده کارتخوان فوق در محل فروشگاه پدر با شماره تلفن … مستقر و پدر هم تایید داشته که کارتخوان فوق در محل فروشگاه بنده مورد استفاده قرار می گیرد .

🔸این از جمله بدیهیات بخشنامه یادشده است که واریزی های به حساب فوق ( از طریق کارتخوان ) متعلق به پدر و باید در پرونده مالیاتی پدر منظور و اعمال گردد