🔘 نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی موضوع بخشنامه ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی

تازه‌های مالیاتی, [۱۱.۰۹.۲۰ ۱۷:۰۲]
🔘 نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی موضوع بخشنامه ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی

🔷تراکنش‌های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند :

◾️تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر
◾️دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
◾️دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
◾️تسهیلات بانکی دریافتی
◾️انتقالی بین حساب‌های شخص
◾️انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی
◾️تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی‌ربط
◾️دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.
◾️قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
◾️وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
◾️انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
◾️مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

🔺🔺انتقالی اول توسط خود سازمان امور مالیاتی به عنوان واریزی غیرقابل حسابرسی تلقی شده ولی انتقالی دوم ( انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص ) بایستی توسط خود مودی ، دلایل توجیهی مبنی بر غیردرآمدی آن ارائه گردد