خسارت دریافتی موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی ندارد و مشمول مالیات نمی باشد .

◾️برابر رای اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ ۲۰/ ۸/ ۹۲ ؛ درخصوص خسارت دریافتی ( ۱.۵% درصد در ماه ) مؤدیان بابت مبالغ اضافه پرداختی در اجرای تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم :

🔹خسارت دریافتی مؤدیان ( ۱.۵% درصد در ماه ) بابت مبالغ اضافه پرداختی ، موضوع تبصره ماده ۲۴۲ اصلاحیه مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته و مشمول مالیات نمی باشد.