چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی نسبت به پرداخت اصلا مالیات و جرائم غیرقابل بخشش اقدام نمایند ، ۱۰۰ درصد جرائم مالیاتی قابل بخشش آنان بخشوده خواهد شد .

پرداخت پس از یک ماه ، به ازای هر ماه ۲ درصد تا پایان سال ۹۹ از بخشودگی کسر خواهد شد.

🔹ضمنا برای برخی شغل های آسیب پذیر از کرونا ، این مدت ( پرداخت پس از تاریخ ابلاغ ) دو ماه مقرر شده است .