برای ارسال اظهارنامه املاک ، نیاز به ثبت نام مالک در سامانه موردنظر خواهد بود .

هر مالک به نسبت سهم خود مکلف به ثبت نام بوده و متعاقبا برای همه ی املاک اجاری خود در کل کشور یک اظهارنامه مالیاتی ارائه خواهد داد .

🔸برای این منظور در پرتال ثبت نام و خدمات جامع الکترونیک مالیاتی ، بخش ثبت نام سریع ایجاد شده است .

🔺🔺مهلت تسلیم اظهارنامه اجاره املاک برای عملکرد سال ۱۳۹۸ ، پایان شهریور ماه می باشد .