۱۵ شهریور ماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده

یر کل امور مالیاتی استان فارس گفت: مودیان مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۵ شهریور ماه فرصت دارند از طریق سامانه الکترونیکی نسبت به تکمیل اظهارنامه دوره بهار ۹۹ و پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.