بخشنامه شماره ۳۵/ ۹۹/ ۲۱۰ مورخ ۱۰/ ۴/ ۱۳۹۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

۳ – پ – به استناد بند (۳) ذیل جدول تبصره (۱۴) ،پرداخت هزینه خدمات جایگاه های سوخت ( بنزین،نفت گاز،نفت سفیدسوخت هوایی وگاز طبیعی فشرده(CNG) ) به روش حق العمل بوده و مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود.پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به ماخذ ارزش خدمات آنها،بر عهده جایگاه های یادشده بوده و سازمان امورمالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید.میزان هزینه خدمات(حق العمل) جایگاه های مذکور توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و سازمان (برنامه و بودجه کشور) تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد.