بخشنامه مالیاتی مورخ ۲۷/ ۹/ ۹۷ سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛

عدم جریمه مقرر در بند ۶ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیانی که به استناد مقررات قانونی از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها از سایر دفاتر استفاده می نمایند .