معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد: مودیانی که اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت مقررات، صادقانه و مبتنی بر واقعیت، تنظیم و در مهلت قانونی ارایه کنند، اظهارنامه آنان بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

به گزارش ایرنا به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد مسیحی با اشاره به حذف شیوه تشخیص علی‌الراس در سال ۹۹ تاکید کرد: مبنای تشخیص مالیات برای عملکرد سال ۱۳۹۸ مؤدیان مالیاتی، اظهارنامه ارایه شده با رعایت مقررات از سوی مؤدی است. بنابراین از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، چنانچه مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند، اظهارنامه آنان بدون رسیدگی پذیرش می شود.

🔹وی افزود: اظهارنامه ارایه شده با بانک‌های اطلاعاتی مالیاتی که ایجاد شده و همچنین شاخص‌های ریسک مطابقت داده خواهد شد و چنانچه اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت و اطلاعات اقتصادی به دست آمده اقدام خواهد کرد.

🔹مسیحی گفت: این شیوه موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همچنین کاهش مدت فرایند قطعیت پرونده‌های مالیاتی خواهد شد و مالیات‌ستانی بر مبنای داده‌های واقعی به دست آمده از بانک‌های اطلاعاتی، عملا نظام مالیاتی را به سمت شفافیت هر چه تمام‌تر، کاهش فرارهای مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی سوق میدهد.