دستورالعمل جدید مورخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی طی سال ۱۳۹۹

پرداخت مانده بدهی ( طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۸ ) حداکثر تا تاریخ ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۹ برای واحدهای تولیدی ۹۰ درصد و برای سایر مودیان ۸۰ درصد

◾️پرداخت مانده بدهی ( طبق برگ قطعی ابلاغ شده از ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۸ تا ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۹ ) حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۰ درصد

◾️پرداخت مانده بدهی ( طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۹ ) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ برگ قطعی به میزان ۱۰۰ درصد

🔹در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت تعیین شده به شرح بندهای فوق، به ازای هر ماه ۲ درصد از بخشودگی تا پایان سال کسر می گردد.