دستورالعمل مورخ ۲۲/ ۵/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه از بانک مرکزی

اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۸ نسبت به دریافت حداکثر ۱۸۵ قطعه سکه اقدام نموده اند مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل خواهند بود .

🔹مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مرداد ۱۳۹۹ خواهد بود .

🔹امکان تقسیط مالیات مقطوع تا ۴ ماه به صورت مساوی

🔹پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر ، موجب تعلق جریمه دیرکرد خواهد بود .