بخشی از مفاد دستورالعمل مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۹ در رابطه با تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل

◾️صاحبان مشاغلی که قبلا اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۸ خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال داشته اند، چنانچه مایل باشند در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم نسبت به تعیین مالیات مقطوع خود اقدام نمایند می توانند نسبت به تنظیم و ارسال فرم تعبیه شده در بخش اظهارنامه مالیاتی اقدام که در اینصورت برابر دستورالعمل یادشده ، اقدام اخیر ( به عنوان آخرین اقدام ) ملاک خواهد بود.