ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا» در خصوص حمایت های مالیاتی دولت از فعالین اقتصادی

ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۵/ ۱/ ۱۳۹۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی

🔺در سال ۱۳۹۹ ، در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی (اعم از اصل مالیات، عوارض و جرایم) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در اجرای ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم به اتمام رسیده باشد و این گونه مودیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به امهال بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت نه ماه از تاریخ درخواست اولیه برای امهال و تقسیط فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نماید.